วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
โฮตส์ที่สนับสนุนเว็บวัดไทรงาม
www.websmooth.net

คลิ๊ก ชมเว็บ WebSmooth.net
สนับสนุนชั่วโมงอินเตอร์เน็ตโดย
www.watkoh.com

คลิ๊ก ชมเว็บวัดเกาะ
วัดไทรงาม
สำนักพระพุทธศาสนา สุพรรณบุรี
แนะนำวัดไทรงาม
วัดไทรงามธรรมธราราม เป็นสถานที่ สำหรับปฏิบัติกัมมัฏฐาน สงบ สัปปายะ มีพื้นที่เกือบ ๑๐๐ ไร่ ในแต่ละปี มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ( ชี ) ไปเข้าฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก
และได้เปิดโอกาส ให้บุคคลทั่วไป เข้าบวชเนกขัมมะ ถือศีล ๘ ไม่ปลงผม เพื่อปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ข่าว - ประชาสัมพันธ์
วัดไทรงามธรรมธราราม
กิจวัตรประจำวัน
กำหนดเวลาปฏิบัติธรรม ภาคเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ น. ลุกขึ้นทำความเพียร
เวลา ๐๕.๔๕ น. ออกโคจรบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
กำหนดเวลาปฏิบัติธรรม ภาคกลางวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
เวลา ๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถยืนสมาธิ ๑ ชั่วโมง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง
กำหนดเวลาปฏิบัติธรรม ภาคกลางคืน
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์เย็น ถวายน้ำปานะ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติอิริยาบถเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
คลิ๊ก รายละเอียด แนวทางการปฏิบัติธรรม โดย พระครูภาวนานุศาสก์
สมฺมิญฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการีโหติ
ย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการคู้อวัยวะ (แขน) เข้าและเหยียดอวัยวะออก การเจริญวิปัสสนา ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ นี้ อาจจะเป็นที่สงสัยว่า ทำไมต้องยกมือคู้เหยียดเคลื่อนไหว จำเป็นอย่างไรจึงต้องยกมือด้วย
ขอชี้แจงว่า การเจริญวิปัสสนานั้นต่างจากสมถะ เพราะวิปัสสนานี้ ที่จริงไม่ต้องการสมาธิดิ่งนิ่งเฉย แต่ต้องการ สัมปชาโน คือ ความรู้สึกตัว และสติตั้งอยู่ตามฐาน วิปัสสนาเป็นการเจริญปัญญา หรือในอริยมรรคมีองค์ ๘ เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ เป็นองค์ที่หนึ่ง วิปัสสนาจึงต้องการปัญญาเป็นตัวนำ ในมหาสติปัฏฐาน ๔ เรียกว่า สัมปชาโน หรือ สัมปชัญญะ คือ ความรู้สึก...
( จากหนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรม ทางสายเอก โดยพระครูภาวนานุศาสก์ ดาวน์โหลด หนังสือทางสายเอก )
การขอบวชเนกขัมมะไม่ปลงผมปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ (บวชพราหมณ์ไม่โกนผม)
การขอบวชเนกขัมมะ สามารถขอบวชได้ทุกวัน หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง มีบัตรประชาชน หรือบัตรราชการต่าง ๆ ที่มีรูปติด และให้จัดเตรียมชุดขาว, เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ มาให้พร้อม จะบวชกี่วันก็ได้ หรือ บวชในช่วงมีงานบวชเนกขัมมะประจำปีก็ได้ ตามตารางงานบวชเนกขัมมะประจำปี » รายละเอียดเพิ่มเติม...
การขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าขอบรรพชาอุปสมบท
๑. มิได้ทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน
๒. มิได้หลบหนีราชการทหาร
๓. มิใช่ผู้ต้องหาในคดีอาญา และคดีแพ่ง » รายละเอียดเพิ่มเติม...
การขอบวชเป็นชี
หลักฐานการสมัครเข้าขอบวชเป็นอุบาสิกา (ชี) มีดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง และถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน และถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ สามี (ให้ผู้ปกครอง หรือสามี ไปเซ็นต์รับรองที่วัด)
» รายละเอียดเพิ่มเติม...
วันสันนิบาตปฏิบัติธรรมประชุมพระวิปัสสนาทั่วประเทศ
สัมมนาเรื่อง การเจริญวิปัสสนาระดับประเทศ บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

จัดให้มีขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา (เพ็ญเดือน ๖) ทุก ๆ ปี ณ วันขึ้น 7 ค่ำ - 15 ค่ำ เดือน 6 (วิสาขบูชา) (ปีอธิกมาสเป็นเดือน 7) รวม 9 วัน ซึ่งแต่ละปี มีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้เข้ามา ร่วมบวชเนกขัมมะถือศีล 8 เพื่อประชุมฟังธรรม และร่วมปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก ทางวัดรับไม่จำกัดจำนวน บางท่านมีเวลาน้อยอาจบวชกี่วันก็ได้ » รายละเอียดเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี
วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ

จัดให้มีการบวชเนกขัมมะ ถือศีล ๘ ฟังเทศน์ ถวายสังฆทาน อบรมปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ซึ่งแต่ละปี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางวัดรับไม่จำกัดจำนวน บางท่านมีเวลาน้อยอาจบวชกี่วันก็ได้ » รายละเอียดเพิ่มเติม...
พันธุ์ทิพย์ - ห้องศาสนา
Last updated : March 13, 2014
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด