วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
ประวัติการสร้างวัดไทรงาม

ต้นไทรสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
ทรงปลูกปี พ.ศ. ๒๕๑๔

เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
สร้างเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔

ประธาน

ในการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ( ปุ่น ปุณฺณสิริ ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
สมัยดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระวันรัต ทรงเป็นประธานในการเปิดสำนักสงฆ์ และทรงปลูกต้นไทร ไว้ ๑ ต้น เป็นต้นแรก อันมีลักษณะงามเต็มไปด้วยใบและต้นที่สมบูรณ์ยิ่ง และได้ประทานชื่อว่า "ไทรงาม" ไว้เป็นอนุสรณ์

ผู้รักษาการ เจ้าสำนักสงฆ์

พระอาจารย์แป้น ธัมมธโร ภิกขุ (พระครูภาวนานุศาสก์) ได้รับนิมนต์จาก สมเด็จพระวันรัต ( ปุ่น ปุณณสิริ) ให้เป็นผู้รักษาการณ์เจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๒๖


นางตาล ชาวเขาดิน
ผู้บริจาคที่ดินเป็นคนแรก

นามผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด

๑. นางน้ำตาล ชาวเขาดิน ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เนื้อที่ดิน จำนวน ๓ ไร่ พร้อมด้วยบ้านทรงไทย ๑ หลัง
๒. นายประทวนชาวเขาดิน (อดีตพระมหาประทวน โชติธัมโม) ซึ่งเป็นบุตรชายของนางน้ำตาล ชาวเขาดิน ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา
๓. พระครูภาวนานุศาสก์ ( แป้น ธัมมธโร ภิกขุ ) ได้บริจาคเงินส่วนตัวที่ได้มาจากท่านผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ได้ซื้อที่ดินบริจาคให้วัดอีก ๑ ไร่ ๒ งาน
๔. วัดไทรงามธรรมธรารามได้เชิญชวนท่านผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาร่วมซื้อที่ดินบริจาคให้วัดอีก
หมายเหตุ รวมเนื้อที่ดินตั้งวัดไทรงามธรรมธราราม ปัจจุบัน มีเนื้อที่ ๗๓ ไร่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา (โฉนดเป็นโอนเป้นของวัดเรียบร้อยแล้ว) และยังไม่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นของวัดอีก ๓ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา

ผู้รับถวาย

พระอาจารย์แป้น ธัมมธโร ภิกขุ หรือ (พระครูภาวนานุศาสก์ ) ซึ่งเป็นชาว สุพรรณบุรี เป็นพระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นประธานการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในแนวมหาสติปัฏฐานสูตร อยู่ที่ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดชายนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนั้น ดังนั้น ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นายประทวน ชาวเขาดิน ได้กราบอาราธนาพระอาจารย์ธัมมธโร ภิกขุ ให้มารับที่ดินดังกล่าว พระอาจารย์ ธัมมธโรภิกขุ ( พระครูภาวนานุศาสก์ ) ได้เสียสละเงินส่วนตัวที่ได้รับมาจากกิจนิมนต์ และชักชวนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาซื้อเพิ่มขึ้นอีก

ความหมายของชื่อวัดไทรงามธรรมธราราม

๑) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ( ปุ่น ปุณณสิริ ) สมัยดำรงตำแหน่ง เป็น สมเด็จพระวันรัต ได้ทรงเสด็จมา เป็น ประธานในการเปิดศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งแรก
๒) สมเด็จพระวันรัต ทรงประทานปลูกต้นไทรต้นแรกไว้เป็นอนุสรณ์ และทรงประทานนามว่า " ไทรงาม "
๓) พระอาจารย์แป้น ธัมมธโร ภิกขุ (ในขณะนั้น) พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา ได้ร่วมมือกันปลูกต้นไทรเพิ่มขึ้นอีก ๒๐๐ ต้น
๔) เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ พระอาจารย์แป้น ธัมมธโร ภิกขุ (พระครุภาวนานุศาสก์) ได้รับนิมนต์จาก สมเด็จพระวันรัต ให้มาเป็นประธานการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน และสนองงาน ของเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ต่อมา ดังนั้น ท่านจึงนำเอาฉายาของท่านคือ " ธัมมธโร " ซึ่งมีความหมายว่า " ผู้ทรงธรรมหรือผู้รักษาไว้ซึ่งธรรม " นำมาต่อท้ายคำว่า " ไทรงาม "
๕) ต้นไทร เป็นสัญญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มรื่น ร่มเย็นเป็นสุข และ มีความงดงามตามธรรมชาติ ประการสำคัญ ใน การที่เจ้าพระคุณสมเด็จ พระวันรัต ( ปุ่น ปุณณะสิริ ) ท่านได้เมตตามาประทานปลูกให้ และทรง ประทานนามว่า ไทรงาม และโดยที่สำนักสงฆ์นั้นก็เรียกว่าเป็น "อารามคือ " ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร"
ดังนั้น เมื่อนำคำว่า ไทรงาม - ธัมมธโร - อาราม นำมาสมาสกัน ก็ได้ คำใหม่ ว่า " ไทรงามธรรมธราราม "

การสร้างและการบูรณะพัฒนาวัด

โดยที่ วัดไทรงามรรมธราราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้เพียง ๑๙ ปี ( ถ้ารวมตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์ด้วย รวมเป็น ๓๐ ปี ) จึงยังไม่ค่อยจะมี เสนาสนะทรุดโทรมมากนัก สิ่งที่ทรุดโทรมลงไป ก็ได้ทำการบูรณะไปเรื่อยๆ จนสามารถพักอาศัย ของ พระภิกษุ สามเณร ตลอดทั้งผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้
นับตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมาได้มีการพัฒนาในพื้นที่ดินบริเวณตั้งวัดมาโดยตลอด จนกระทั้งถึงปัจจุบัน โดยมี

เริ่มสร้างอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๒๗

๑. มีการถมดิน จากเดิมที่บริเวณวัดเป็นผืนท้องทุ่งนา - ร่องสวน - บ่อสระเลี้ยงกุ้ง
๒. มีการปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณของวัด และทางเข้าวัด
๓. มีการนำไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในวัด
๔. มีการนำโทรศัพท์มาติดตั้งภายในวัด
๕. มีการถมทรายละเอียด เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา
๖. มีการขุดคลองร่องน้ำ เพื่อนำมามาหล่อเลี้ยงต้นไม้
๗. มีการขุดเจาะบ่อนำบาดาล
๘. มีการจัดหายานพาหนะไว้อำนวยความสะดวก
๙. มีการจัดสร้างกุฏิ เสนาสนะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรม
๑๐. มีการสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ให้มีความเพียงพอ ในการใช้ภายในวัด
หมายเหตุ มีการพัฒนาตามในข้อรายละเอียดต่างๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้ว
Reset

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญฝ่ายบรรพชิต

๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ( ปุ่น ปุณณะสิริ ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรุงเทพมหานคร สมัยดำรงตำแหน่ง สมณศักดิ์ ที่ สมเด็จพระวันรัต ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔
๒. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศน์วิหาร กรุงเทพมหานคร สมัยดำรงตำแหน่ง สมณศักดิ์ ที่ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ (ประชุมธรรมและปฏิบัติธรรม) ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ , ๒๕๒๘ , ๒๕๒๙ , ๒๕๓๑ รวม ๔ ครั้ง

๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์(เสงี่ยม จันทสิริ) วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และแสดงพระธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔

๔. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( อาจ อาสโภ ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพมหานคร สมัยดำรงสมณศักดิ์ เป็นรองสมเด็จพระราชคณะ ที่ พระพิมลธรรม ได้มาบรรยายธรรม ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ , ๒๕๒๗ , ๒๕๓๑ รวม ๓ ครั้ง

๕. สมเด็จพระญาณไตรปิฎกโกศล รองสมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกา มาแสดงธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ๑ ครั้ง

๖. พระเทพสิงหบุราจารย์ ( จรัล ฐิตธัมโม ) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดอัมพวัน สมัยดำรงสมณศักดิ์ พระราชาคณะที่ พระภาวนาวิสุทธิ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ๑ ครั้ง

๗. สมเด็จพระธีรญาณมุนี ( สนิท เขมะจาร ี) วัดปทุมคงคาฯ กรุงเทพมหานคร สมัยดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระธรรมวโรดม เป็นประธานแสดงพระธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ , ๒๕๒๒ , ๒๕๒๔ รวม ๓ ครั้ง

๘. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สุวรรณ สุวัณณะโชโต ) วัดเบญจมบพิตรฯกรุงเทพมหานคร สมัยดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระพุทธิวงศ์มุนี มาแสดงพระธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ๑ ครั้ง

๙. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิงฯ จังวัดนครปฐม สมัยดำรงตำแหน่ง สมณศักดิ์ ที่ พระเทพวรเวที และ พระธรรมมหาวีรานุวัตร ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑ ครั้ง

๑๐. พระธรรมธีรราชมหามุนี รองเจ้าคณะภาค ๑ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาแสดงธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ๑ ครั้ง

๑๑. พระธรรมเจดีย์ ( พลอย ) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดเทพธิดารามฯ กรุงเทพมหานคร สมัยเป็นเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานเปิดงานและแสดงพระธรรโมวาท ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ - ๒๓ (งานประชุมปฏิบัติธรรมภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ) ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๓ รวม ๑๑ ครั้ง

๑๒. พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๓ วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร สมัยเป็นเจ้าคณะภาค ๑๔ มาแสดงพระธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ , ๒๕๓๔ รวม ๒ ครั้ง

๑๓. พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ฉลอง จินตาอินโท) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สมัยดำรงตำแหน่ง สมณศักดิ์ ที่ พระสุวรรณโมลี และพระราชสุพรรณาภรณ์ และ พระเทพสุวรรณโมลี เป็นรองประธาน ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ๒๕๒๑ - ๒๕๔๔ จำนวน ๒๔ ครั้ง

๑๔. พระเทพวุฒาจารย์ (เปลื้อง คงคะสุวัณโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ สมัยเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานแสดงพระธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๗ รวม ๗ ครั้ง

๑๕. พระราชธรรมวิเทศ ( ระแบบ ) วัดบวรนิเวศน์วิหาร กรุงเทพมหานคร สมัยดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ ได้มาบรรยายธรรม ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ , ๒๕๒๕ , ๒๕๓๒ รวม ๓ ครั้ง

๑๖. พระราชวิสุทธิโมลี ( ปัญญานันทะ ภิกขุ ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี มาแสดงปาฐกถาธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๖

๑๗. พระราชปริยัติสุธี ( สะอิ้ง ) รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสองพี่น้อง ได้มาบรรยายธรรม ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ (งานประชุมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน) ทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปีปัจจุบัน รวม ๒๔ ครั้ง

๑๘. พระปริยัติคุณาภรณ์ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ ได้มาบรรยายธรรมเทศนา ในงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ระดับประเทศ ( งานประชุมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ) ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๔ รวม ๑๔ ครั้ง

๑๙. พระพิศาลธรรมวาที (พยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้มาบรรยายธรรม งานประชุมปฏิบัติธรรม (พิเศษ ) ปี พ.ศ.๒๕๓๔

๒๐. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานตัดหวายลูกนิมิต ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด