วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เปิดรับสมัครพระภิกษุ, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา, เนกขัมมะ, ประชาชน ฯลฯ เข้าศึกษาหลักสูตรนักธรรม, ธรรมศึกษา ในช่วงก่อนเข้าพรรษาทุกปี ทั้งที่เรียนแล้วเข้าสอบธรรมสนามหลวง และไม่สอบ ทำการเปิดสอนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ( ก่อนออกพรรษา 15 วัน ) ทุกปี จนถึงวันสอบธรรมสนามหลวง ( คือหลังวันลอยกระทง 2 วัน )

อาคารศาลาการเปรียญ
ขนาด กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นเทคอนกรีต ลงหินขัด หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก ลอนเล็ก

ตัวอย่าง สถิติ จำนวนพระภิกษุ, อุบาสิกา, เนกขัมมะ เข้าศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๕๓๙
- มีนักเรียน น.ธ. ตรี จำนวน ๑๗ รูป สมัครสอบ ๘ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก - รูป
- มีนักเรียน น.ธ. โท จำนวน ๑๔ รูป สมัครสอบ ๑๐ รูป สอบได้ ๙ รูป สอบตก ๑ รูป
- มีนักเรียน น.ธ.เอก จำนวน ๑๔ รูป สมัครสอบ ๑๒ รูป สอบได้ ๑๒ รูป สอบตก - รูป
- มีนักเรียน ธ.ศ. ต รีจำนวน ๑๕ คน สมัครสอบ ๙ คน สอบได้ ๙ คน สอบตก - คน
- มีนักเรียน ธ.ศ. โท จำนวน ๗ คน สมัครสอบ ๔ คน สอบได้ ๔ คน สอบตก - คน
- มีนักเรียน ธ.ศ. เอก จำนวน ๒ คน สมัครสอบ ๒ คน สอบได้ ๒ คน สอบตก - คน

พ.ศ. ๒๕๔๐
- มีนักเรียน น.ธ.ตรี จำนวน ๒๖ รูป สมัครสอบ ๑๒ รูป สอบได้ ๑๒ รูป สอบตก - รูป
- มีนักเรียน น.ธ.โท จำนวน ๑๔ รูป สมัครสอบ ๑๒ รูป สอบได้ ๑๒ รูป สอบตก - รูป
- มีนักเรียน น.ธ.เอก จำนวน ๑๑ รูป สมัครสอบ ๓ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก - รูป
- มีนักเรียน ธ.ศ.ตรี จำนวน ๑๕ คน สมัครสอบ ๖ คน สอบได้ ๖ คน สอบตก - คน
- มีนักเรียน ธ.ศ.โท จำนวน ๔ คน สมัครสอบ ๔ คน สอบได้ ๔ คน สอบตก - คน
- มีนักเรียน ธ.ศ.เอก จำนวน ๕ คน สมัครสอบ ๓ คน สอบได้ ๓ คน สอบตก - คน

พ.ศ. ๒๕๔๑
- มีนักเรียน น.ธ.ตรี จำนวน ๔๗ รูป สมัครสอบ ๑๙ รูป สอบได้ ๑๗ รูป สอบตก ๒ รูป
- มีนักเรียน น.ธ.โท จำนวน ๑๗ รูป สมัครสอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๑๑ รูป สอบตก - รูป
- มีนักเรียน น.ธ.เอก จำนวน ๑๓ รูป สมัครสอบ ๗ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก - รูป
- มีนักเรียน ธ.ศ.ตรี จำนวน ๑๙ คน สมัครสอบ ๕ คน สอบได้ ๕ คน สอบตก - คน
- มีนักเรียน ธ.ศ.โท จำนวน ๗ คน สมัครสอบ ๕ คน สอบได้ ๕ คน สอบตก - คน
- มีนักเรียน ธ.ศ.เอก จำนวน ๕ คน สมัครสอบ ๓ คน สอบได้ ๓ คน สอบตก - คน

วิธีส่งเสริมการศึกษา
- โดยได้ให้การอบรมให้ได้ทราบถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริง ที่ได้รับจากการศึกษาพระธรรมวินัย เมื่อพระภิกษุ สามเณรรูปใดมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในแผนกบาลีก็ได้ช่วยส่งเสริม โดยนำไปฝากยังสำนักเรียนต่างๆ ที่ทำการเปิดสอน ให้ได้เรียนตามความประสงค์ ด้วยความสมัครใจ และมีการมอบรางวัลให้เป็นประจำทุกๆปี โดยมีการมอบรางวัลให้ แก่นักเรียนทุกๆชั้นแบ่งออกเป็นประเภท ๆ ได้แก่
๑. เรียนดี
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใจศึกษา
๔.มุ่งพัฒนาตน
- มีการจัดหนังสือแบบเรียน สมุด ปากกา ให้แก่นักเรียน ฟรี แก่คณะนักเรียนทั้งนักธรรม และธรรมศึกษา ทั้งสมัครเพื่อการเรียนรู้ และเรียนเพื่อรู้ และเข้าสอบธรรมสนามหลวง
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด