วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
ซีดี และ เทปธรรมะ เทศน์โดย พระครูภาวนานุศาสก์ ( แป้น ธมฺมธโร )
ที่ รหัส เรื่อง
1 001 เสียงปลุกพุทธภาษิต
2 002 เสียงปลุกธรรม
3 003 เสียงธรรมจาก 9 ป่าช้า
4 004 นิทานพ่อตากับลูกเขย ธรรมะกับธรรมชาติ
5 005 ประวัตินางภิกษุณีกีสาโคตมี
6 006/1 พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนรักอมตะของนางโกกิลา
7 006/2 พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนนางโกกิลาบรรลุธรรม
8 007 นางวิสาขามหาอุบาสิกา ยอดหญิงผู้ใจบุญ
9 008 ประวัตินางภิกษุณีปฏาจาราเถรี
10 009 ประวัตินางภิกษุณีกุลฑลเกสีเถรี
11 010 ประวัติของพระพุทธเจ้าโดยสังเขป
12 011/1 ประวัติอุปกชีวก ตอนหลงพวงดอกไม้มาร
13 011/2 ประวัติอุปกชีวก ตอนตามหาพระอนันตชิน
14 012 ธรรมะอบรมคู่บ่าว - สาว
15 013 ธรรมะเป็นที่พี่งทางใจ
16 014 ภาคปฏิบัติ ในบททำวัตรเช้า
17 015 อบายมุข ทางแห่งความฉิบหาย
18 016 ภาคปฏิบัติ อุปกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
19 017 ภาคปฏิบัติ ลักษณะของมนุษย์ 4 ใจ
20 018 ภาคปฏิบัติ ธรรมโดยเฉพาะ
21 019 ภาคปฏิบัติ ในอิริยาบท
22 020 ภาคปฏิบัติ ให้อารมณ์โดยเฉพาะ
23 021 ภาคปฏิบัติ สวด อธิบายศพ 9 ป่าช้า
24 022 ความกตัญญูกตเวที
25 023 เจริญวิปัสสนากับความสามัคคี
26 024 ภาคปฏิบัติ สัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิ
27 025 การเรียนต้น การเรียนปลาย (นิทานพ่อตากับลูกเขย)
28 026 ภาคปฏิบัติ อบรมก่อนเข้าปฏิบัติธรรม
29 027 ความสุขของผู้มีศีล
30 028 คนมีธรรมสูงกับคนมีธรรมต่ำ
31 029 ถาม - ตอบ การเจริญสติปัฏฐาน 4 พระอาจารย์ใหญ่ธมมธโร ภิกขุ กับพระมหาสุวิทย์ ป.ธ.
32 030/1 คณะอุบาสิกาทำวัตรเช้าแปล - ให้พรแปล
33 030/2 คณะอุบาสิกาทำวัตรเช้าแปล - บทพิเศษแปล
34 031 ภาคปฏิบัติ กิเลสตนเองย่อมฆ่าตนเอง
35 032 ภาคปฏิบัติ อวิชชาและวิธีตัดอวิชชา
36 033 ภาคปฏิบัติ ภัยใหญ่ของชีวิตกับสติปัฏฐาน
37 034 ภาคปฏิบัติ วัฏฏะ ความหมุนเวียนของสัตว์โลก
38 035 ภาษิตสอนใจ คนดีอยู่ในคนชั่ว ผีอยู่ในคน
39 036/1 ภาคปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน 4 ชุดพิเศษม้วน 1
40 036/2 ภาคปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน 4 ชุดพิเศษม้วน 2
41 036/3 ภาคปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน 4 ชุดพิเศษม้วน 3
42 036/4 ภาคปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน 4 ชุดพิเศษม้วน 4
43 036/5 ภาคปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน 4 ชุดพิเศษม้วน 5
44 036/6 ภาคปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน 4 ชุดพิเศษม้วน 6
45 037/1 ภาคปฏิบัติ การยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ (สัมมนา 2528)
46 037/2 ภาคปฏิบัติ การยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ (สัมมนา 2528)
47 038 ภาคปฏิบัติ เจริญในบทพระธรรมคุณ
48 039 หัวใจเศรษฐี ธรรมสอนใจในบ้าน
49 040 ศีลธรรมประจำโลก
50 041 ภาคปฏิบัติ แนะการปฏิบัติในอิริยาบถ
51 042 ภาคปฏิบัติ ธรรมะที่ควรพิจารณาอยู่เนือง ๆ
52 043 ภาคปฏิบัติ แนะอารมณ์ในขณะ ปฏิบัติธรรม
53 044 โอวาทสอนใจอุบาสก อุบาสิกา
54 045 เพลงสรรเสริญพระรัตนตรัย (ศรีลังกา, อินเดีย, ไทย)
55 046 ภาคปฏิบัติ อารมณ์ขณะปฏิบัติอิริยาบถ 4
56 047 ภาคปฏิบัติ แนะการปฏิบัติขณะฉันอาหาร
57 048/1 นิทานธรรมะ ตายายวิดน้ำในทะเลตอนที่ 1 ความสามัคคี
58 048/2 นิทานธรรมะ ตายายวิดน้ำในทะเลตอนที่ 2 แตกความสามัคคี
59 049 นิทานธรรมะ ยายชีรักษาศาสนา 3 ประเภท
60 050 ภาคปฏิบัติ สนทนาหลักปฏิบัติธรรม พระอาจารย์ใหญ่ธมมธโร กับ ดร. พระวิเวกานันทะ
61 051 ภาคปฏิบัติ การทำทางพระนิพพาน
62 052 ภาคปฏิบัติ สัมมาสมาธิญาณ 5 และข้ออ้างไม่ทำความเพียร
63 053 คติธรรมสอนคู่บ่าว - สาว (ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน)
64 054 ภาคปฏิบัติ อริยมรรคมีองค์ 8
65 055/1 ภาคปฏิบัติ ทางสายเอก (งานสัมมนา 2529)
66 055/2 ภาคปฏิบัติ ทางสายเอก (งานสัมมนา 2529)
67 055/3 ภาคปฏิบัติ ทางสายเอก (งานสัมมนา 2529)
68 055/4 ภาคปฏิบัติ ทางสายเอก (งานสัมมนา 2529)
69 056 ภาคปฏิบัติ ธรรมจักรกับทางสายเอก
70 057 ภาคปฏิบัติ เจริญวิปัสสนาในสังคมโลก
71 058 ภาคปฏิบัติ อริยมรรคกับทางสายเอก
72 059 ภาคปฏิบัติ ในอิริยาบถเบื้องต้น
73 060 แนะวิธีปฏิบัติในขณะเดินจงกรม
74 061 การสงเคราะห์หลักปฏิบัติธรรม
75 062 การเข้าไปเห็นพระไตรลักษณ์
76 063/1 ทางเข้าสู่วิปัสสนาญาณ ม้าน 1
77 063/2 ทางเข้าสู่วิปัสสนาญาณ ม้าน 2
78 064 อบรมเริ่มต้นการปฏิบัติธรรม
79 065/1 วิธีปฏิบัติวิปัสสนาในเบื้องต้น ม้วน 1
80 065/2 วิธีปฏิบัติวิปัสสนาในเบื้องต้น ม้วน 2
81 066/1 ละครอิงหลักธรรม พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 1 ความรัก คือ ความร้าย
82 066/2 ละครอิงหลักธรรม พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ 2 ความรัก คือ ความร้าย
83 067 คติธรรมสอนใจ "ชายจริง หญิงแท้ "
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด