วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๕
เชิญบวชเนกขัมมะ บวชพระ บวชชี อบรมปฏิบัติธรรม ได้ทุกวัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-522005, 035-451476
 
 
Homepage | Photos | Download | Map | Calendar | Sitemap | Contact | Spaces | SkyDrive English English
 
 
พระครูภาวนานุศาสก์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ฯ
» ประวัติพระครูภาวนานุศาสก์
» เสียงอ่านประวัติพระครู ฯ
» เสียงพระครูเทศน์ ๑
» เสียงพระครูเทศน์ ๒
» รวมภาพละสังขาร
» รายนามพระลูกศิษย์ในพระคุณท่าน
» รวมภาพพระครู ฯ บน SkyDrive
การสร้างวัดไทรงาม
» ประวัติการสร้างวัดไทรงาม
» พระอุโบสถวัดไทรงาม
» ศาลาปฏิบัติธรรม (ธมฺมธโรนุสรณ์ ๘๐ ปี)
» กุฏิถ้ำ และป่าไทร ในบริเวณวัด
» ความรู้เรื่องต้นสาละ
รวมภาพวัดไทรงาม
» ภาพบริเวณวัด
» ภาพวัดและภาพกิจกรรมบน SkyDrive
» ภาพศพสต๊าฟวัดไทรงาม
» ภาพศพอสุภกัมมัฏฐาน
แนวทางการปฏิบัติธรรม
» การฝึกอานาปานสติ
» การฝึกอิริยาบถนั่ง
» การฝึกอิริยาบถยืน
» การฝึกอิริยาบถเดิน
» การฝึกอิริยาบถนอน
» การฝึกอิริยาบถย่อย
รวมสื่อธรรมะ
» หนังสือธรรมะ
» ซีดีธรรมะ
» Video ประวัติวัดไทรงาม
» Video ธรรมะทั่วไป
เกี่ยวกับวัดไทรงาม
» เจ้าอาวาสวัดไทรงามรูปปัจจุบัน
» กิจวัตรประจำวัน
» เส้นทางเดินบิณฑบาต
» โรงเรียนพระปริยัติธรรม
» งานประชุมธรรมวิสาขบูชารำลึกประจำปี
» งานทอดกฐิน ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
» กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
การขอบวชเนกขัมมะ ไม่ปลงผม
» หลักฐานการขอบวชเนกขัมมะ
» คำขอบวชเนกขัมมะ
» ตารางงานบวชเนกขัมมะ ประจำปี
การขอบวชเป็นพระภิกษุ
» หลักฐานการขออุปสมบท
» ใบสมัคร ขออุปสมบท ปริ๊นได้
» คำขออุปสมบทแบบอุกาสะ ไว้ท่อง
การขอบวชชี
» หลักฐานการขอบวชชี
การขอบวชชี


หลักฐานการสมัครเข้าขอบวชเป็นอุบาสิกา (ชี) มีดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง และถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน และถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ สามี (ให้ผู้ปกครอง หรือสามี ไปเซ็นต์รับรองที่วัด)
4. ใบรับรองแพทย์ ไม่มีเชื้อเอ็ดส์, เสพยาบ้า ฯลฯ
5. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สีหรือขวาดำก็ได้)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครบวชได้ที่
สำนักงาน วัดไทรงามธรรมธราราม โทร ๐๓๕-๕๒๒๐๐๕
--------------------------------------------------------------------------------
คำขอบวชชี ( ศีล ๘ ) , (มีให้ที่วัด)

( ว่าพร้อมกัน ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )
( ผู้นำว่า ให้หยุดเป็นจังหวะ ตามจุลภาค )

เอสาหัง ภันเต, สุจิระ, ปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง, สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ, ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง,

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ, ข้าพเจ้าขอถึง, สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้เสด็จดับขันธ์, ปรินิพพานนานแล้ว, กับทั้งพระธรรม, และพระสงฆ์, ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง, ที่ระลึก, ขอพระสงฆ์จงจำ, ข้าพเจ้าไว้ว่า, เป็นผู้บวช, ในพระธรรมวินัย, ผู้ถึงพระรัตนตรัย, เป็นสรณะตลอดชีวิต, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

คำอาราธนาศีล ๘

มะยัง (อะหัง) ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิยาจามะ(มิ),
ทุติยัมปิ, มะยัง (อะหัง) ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลา, นิยาจามะ(มิ),
ตะติยัมปิ, มะยัง (อะหัง) ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลา, นิยาจามะ(มิ),

คำสมาทานศีล ๘

(กล่าวตามพระผู้ให้ศีล) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
( พระอาจารย์ว่า ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง, ผู้สมาทานพึงรับว่า "อามะ ภันเต" )

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ. ( ๓ จบ )

คำขอขึ้นพระกัมมัฏฐาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

อิมาหัง ภันเต ภะคะวา, อัตตะภาวัง, ภะคะวะโต, ปะริจจะชามิ,
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ, ดิฉันขอมอบอัตตะภาพร่างกายนี้, แด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ถึงแม้นว่าพระองค์, จะเสด็จดับขันธ์, เข้าสู่พระนิพพาน, ไปนานแล้วก็จริงอยู่, เปรียบเสมือนหนึ่งว่า, ข้าพเจ้านี้, ได้กระทำวิปัสสนากัมมัฏฐาน, อยู่ในสำนัก, ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ประดุจหนึ่งว่า, พระองค์ทรงเสด็จ, มาประทับอยู่เฉพาะหน้า, แห่งข้าพเจ้านี้,

อิมาหัง ภันเต, อาจาริยะ, อัตตะภาวัง, อาจาริยัสสะ, ปะริจจะชามิ,
ข้าแต่พระคุณอาจารย์ผู้เจริญ, ดิฉัน ขอมอบอัตตะภาพร่างกายนี้, แด่ท่านพระคุณอาจารย์, เพื่อให้พระคุณอาจารย์, แนะนำ, ตักเตือน, สั่งสอน, ว่ากล่าว, แก่ ดิฉัน

นิพพานัสสะ เม ภันเต, สัจฉิกะระณัตถายะ, วิปัสสะนา, กัมมัฏฐานัง, เทหิ,
ข้าแต่พระคุณอาจารย์ผู้เจริญ, ขอพระคุณอาจารย์, ให้วิปัสสนากัมมัฏฐาน, แก่ ดิฉัน เพื่อได้กระทำ, พระนิพพานให้แจ้ง,
นิพพานะปัจจะโยโหตุ.
--------------------------------------------------------------------------------
คำลาสิกขา ( สึก ) จากชี

สิกขัง, ปัจจักขามิ, คิหิติมัง, ธาเรถะ,
*ขอพระสงฆ์จงทราบ, ดิฉัน ด้วยว่า,ดิฉันขอลาสิกขา, จากชี, ผู้ถือศีล ๘, เป็นคฤหัสถ์ดังเดิม, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…
( *ซ้ำเฉพาะภาษาไทย เพิ่มอีก ๒ จบ )

คำขอขมากรรม
( นะโม ๓ จบ )
ด้วยกายก็ดี, ด้วยวาจาก็ดี, ด้วยใจก็ดี, กรรมอันใด, ที่ข้าพเจ้า, ได้สบประมาทพลาดพลั้ง, ต่อพระพุทธเจ้า, ต่อพระธรรมเจ้า, ต่อพระสงฆเจ้า, ต่อคณะพระอาจารย์วิทยากร, พระอาจารย์พี่เลี้ยง, ต่อหน้าก็ดี, ลับหลังก็ดี, เจตนาก็ดี, ไม่เจตนาก็ดี, รู้ก็ดี, ไม่รู้ก็ดี, ระลึกได้ก็ดี, ระลึกมิได้ก็ดี, ขอได้โปรดงดโทษ, อดโทษ, อโหสิกรรมโทษทั้งปวงนั้น, ให้แก่ข้าพเจ้า, นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป, จะสร้างแต่กรรมดี, คุณงามความดี ตลอดกาลนานเทอญ
 
 
Powered by Phranarong Panyadharo & Teams. Webhosting by WebSmooth.net ขึ้นบนสุด